สัญลักษณ์

เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ ให้พิมพ์โค้ดชุดใดชุดหนึ่งต่อไปนี้ตามด้วยตัวคั่น ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณพิมพ์โค้ด ให้พิมพ์เครื่องหมายวรรคตอน หรือกด SPACEBAR หรือ ENTER เมื่อต้องการให้แน่ใจว่าสัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติจะปรากฏขึ้นในเอกสารของคุณเช่นเดียวกับที่ปรากฏในกล่องโต้ตอบการ ‘แก้ไขอัตโนมัติ’ บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แบบอักษร ให้เลือก Cambria Math

เมื่อต้องการแทรกสัญลักษณ์การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติภายนอกสมการ ให้คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้กฎ ‘การแก้ไขเครื่องหมายคณิตศาสตร์อัตโนมัติ’ นอกขอบเขตทางคณิตศาสตร์ ในกล่องโต้ตอบ การแก้ไขอัตโนมัติ

สัญลักษณ์ที่ต้องการ ให้พิมพ์
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \above
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \aleph
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \alpha
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Alpha
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \amalg
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \angle
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \approx
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \asmash
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ast
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \asymp
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \atop
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \bar
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Bar
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \begin
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \below
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \bet
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \beta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Beta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \bot
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \bowtie
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \box
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \bra
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \breve
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \bullet
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \cap
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \cbrt
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \cdot
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \cdots
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \check
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \chi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Chi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \circ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \close
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \clubsuit
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \coint
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \cong
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \cup
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \dalet
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \dashv
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \dd
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Dd
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ddddot
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \dddot
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ddot
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ddots
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \degree
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \delta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Delta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \diamond
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \diamondsuit
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \div
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \dot
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \doteq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \dots
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \downarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Downarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \dsmash
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ee
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ell
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \emptyset
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \end
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \epsilon
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Epsilon
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \eqarray
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \equiv
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \eta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Eta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \exists
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \forall
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \funcapply
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \gamma
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Gamma
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ge
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \geq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \gets
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \gg
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \gimel
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \hat
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \hbar
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \heartsuit
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \hookleftarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \hookrightarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \hphantom
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \hvec
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ii
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \iiint
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \iint
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Im
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \in
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \inc
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \infty
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \int
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \iota
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Iota
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \jj
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \kappa
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Kappa
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ket
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \lambda
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Lambda
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \langle
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \lbrace
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \lbrack
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \lceil
รูปปุ่ม \ldivide
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ldots
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \le
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \leftarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Leftarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \leftharpoondown
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \leftharpoonup
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \leftrightarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Leftrightarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \leq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \lfloor
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ll
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \mapsto
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \matrix
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \mid
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \models
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \mp
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \mu
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Mu
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \nabla
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \naryand
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ne
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \nearrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \neq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ni
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \norm
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \nu
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Nu
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \nwarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \o
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \O
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \odot
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \oiiint
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \oiint
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \oint
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \omega
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Omega
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ominus
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \open
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \oplus
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \otimes
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \over
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \overbar
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \overbrace
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \overparen
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ allel
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ tial
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \phantom
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \phi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Phi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \pi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Pi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \pm
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \pppprime
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ppprime
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \pprime
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \prec
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \preceq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \prime
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \prod
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \propto
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \psi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Psi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \qdrt
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \quadratic
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rangle
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ratio
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rbrace
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rbrack
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rceil
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rddots
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Re
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rect
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rfloor
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rho
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Rho
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rightarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Rightarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rightharpoondown
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \rightharpoonup
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \sdivide
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \searrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \setminus
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \sigma
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Sigma
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \sim
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \simeq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \slashedfrac
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \smash
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \spadesuit
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \sqcap
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \sqcup
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \sqrt
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \sqsubseteq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \sqsuperseteq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \star
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \subset
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \subseteq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \succ
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \succeq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \sum
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \superset
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \superseteq
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \swarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \tau
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Tau
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \theta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Theta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \times
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \to
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \top
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \tvec
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \ubar
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Ubar
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \underbar
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \underbrace
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \underparen
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \uparrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Uparrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \updownarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Updownarrow
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \uplus
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \upsilon
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Upsilon
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \varepsilon
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \varphi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \varpi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \varrho
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \varsigma
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \vartheta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \vbar
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \vdash
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \vdots
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \vec
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \vee
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \vert
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Vert
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \vphantom
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \wedge
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \wp
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \wr
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \xi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Xi
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \zeta
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ \Zeta
(ช่องว่างที่มีความกว้างเป็นศูนย์) \zwsp
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ -+
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ +-
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ <-
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ < =
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ->
สัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ > =

ที่มา  http://office.microsoft.com/th-th/word-help/HA010064598.aspx

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s